Factory Address: Lô 27A - Lô 28A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Tel: +84 0273 3642 227  /  +84 0273 3642 228       Fax: +84 0273 3642 229

H/p: +84 918 015 078
Email:     enquiry@uni-bran.com.vn      -        olive.dang@yahoo.com
Website: www.uni-bran.com